Za organizację procesu dydaktycznego odpowiada Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia